מסמכי מכרז ממשלתי פומבי מכילים, בין היתר, את הפרטים הבאים:

1. תנאי סף למכרז

תנאי הסף במכרז נקבעים על ידי המשרד המפרסם את המכרז. כל מי שניגש למכרז מחויב לעמוד בכל התנאים שנקבעו, אחרת לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו עלולה להיפסל. ההשתתפות במכרז ממשלתי פומבי מותנית בקיומם של שלושה תנאים:

  •  קיומם של הרישיונות הנדרשים על פי מסמכי המכרז
  •  עמידה בדרישות תקנים ישראליים רשמיים
  •  המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (לדוגמה, ערבות)

בנוסף, רשאי המשרד המפרסם את המכרז להתנות את ההשתתפות במכרז בתנאים נוספים כגון ניסיון, כישורים, היקף פעילות, המלצות ותנאים אחרים לפי שיקול דעתו.

2. אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז

אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה מפורסמות במסמכי המכרז, והן כוללות, בדרך כלל, את המרכיבים שלפיהם ייבדקו ההצעות ותיבחר ההצעה הזוכה, בהם:

  •  איכות ההצעה
  •  עלות ההצעה
  •  ניסיון ותחומי התמחות של מציע ההצעה
  •  המלצות אודות מציע ההצעה

3. טבלת תאריכים
מסמכי המכרז עשויים לכלול טבלת תאריכים רלוונטיים למגיש ההצעה: מועד פרסום המכרז, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה, מועד אחרון להגשת הצעות ותאריכים נוספים (אם קיימים).

4. ערבות הצעה
ערבות הצעה היא אחד מתנאי הסף בכל מכרז, והיא נערכת על ידי בנק או חברת ביטוח. הערבות משמשת כביטחון עבור המשרד המפרסם את המכרז לכך שהמציע יעמוד בהתחייבויותיו בעת הגשת ההצעה. יש להקפיד על הגשת נוסח מדויק של סוג הערבות, תנאי הערבות, גובה הערבות ומשך הערבות, כפי שהם מופיעים במסמכי המכרז. לאחר קבלת הערבות מהבנק או מחברת הביטוח, רצוי לבדוק שוב את הנוסח המדויק, כדי לא להסתכן בפסילת ההצעה עקב ערבות שגויה.
זוכה במכרז נדרש להציג ערבות ביצוע המשמשת את המשרד למשך תקופת ההתקשרות עמו. גם בערבות זו יש להקפיד על נוסח מדויק. נוסח ערבות הביצוע מפורסם בדרך כלל במסמכי המכרז.

5. נוסח החוזה
נוסח החוזה כולל את לוח הזמנים, תנאי התשלום, תוכניות ומפרטים הנוגעים לביצוע החוזה.
במקרה שקיים קושי מצד המשרד המפרסם את המכרז לצרף את החוזה במלואו, יצורפו עיקרי החוזה בלבד.

6. מסמכים נוספים
מסמכי המכרז עשויים להכיל גם כל מסמך או מידע נוסף שלדעת ועדת המכרזים הכרחיים לצורך ניהול תקין של המכרז.

7. היכן ניתן לקבל את מסמכי המכרז?

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המשרד המפרסם את המכרז או בכל מקום אחר בהתאם לפרטים המצוינים במודעת פרסום המכרז. במקרים שבהם נדרש תשלום עבור מסמכי המכרז, מהווה התשלום תנאי סף להשתתפות במכרז.

8. למי ניתן להפנות שאלות הנוגעות למכרז?

ברוב המכרזים קיימת אפשרות להפנות שאלות הבהרה לעורך המכרז עד למועד המצוין במסמכי המכרז.
חשוב לרכוש את מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת השאלות, מכיוון שרק מי שרכש את מסמכי המכרז יכול להפנות שאלות לעורך המכרז.
התשובות לשאלות ההבהרה נשלחות למי שרכש את מסמכי המכרז ו/או מתפרסמות במקום שבו פורסמו מסמכי המכרז, כדי שכל המשתתפים יוכלו לקבל אותן.

9. מה ההבדל בין כנס ספקים לסיור ספקים, והאם משתתפי המכרז מחויבים להשתתף בהם?

כנס ספקים מאפשר לעורך המכרז להציג בפני מי שרכש את מסמכי המכרז את עקרונות המכרז ונושאים נוספים שאותם הוא מעוניין להדגיש.
סיור ספקים מתקיים במקרים בהם המציעים הפוטנציאלים צריכים לראות את האתר או את השטח שעליו מדובר במכרז, כדי שיוכלו לתת הצעה מדויקת התואמת את דרישות המכרז.
ההחלטה אם הכנס או הסיור לספקים הם בגדר חובה או רשות נתונה בידי המשרד המפרסם את המכרז ומצוינת במסמכי המכרז.
מועד קיומם של הכנס או הסיור מתפרסם במסמכי המכרז ו/או במודעת המכרז.

המשך לקרוא על הגשת הצעה

רשימת הגופים שמפרסמים אצלנו

צור קשר - פניה מהירה
מעוניין לקבל מכרזים?
מלא פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
חזרה למעלה
פנייה מהירה
פרסם מכרז חינם
פרסם מכרז חינם

3 חודשי ניסיון

599
3 חודשי ניסיון

3 חודשים ב- 599 ₪ לחצו כאן