מהו מכרז ממשלתי?

מכרז ממשלתי הוא הזמנה לתחרות המאורגנת על פי כללים קבועים, מחייבים וידועים מראש, לקראת כריתתו של חוזה. בדרך כלל על האפשרות להגיש:

 • הצעה לקנייה ולמכירה של טובין (ציוד משרדי), שירותים (ניקיון, ייעוץ) או נכסים (מגרשים, מבנים)
 • ​​הצעה לביצוע עבודה מסוימת.

קיימים מכרזים ממשלתיים מסוגים שונים:

1. מכרז מרכזי: נערך מטעם החשב הכללי במשרד האוצר עבור כל משרדי הממשלה.
2. מכרז פומבי: הפנייה לקבלת הצעות נעשית על ידי פרסום ברבים, הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.
מכרז מסוג זה כולל פנייה לציבור באמצעות כלי התקשורת ובאינטרנט.
3. מכרז סגור: פונה לספקים מסויימים במקרים המפורטים בתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993.
לדוגמה: התקשרות עד סכום מסוים, התקשרות בנושאי ביטוח, פרסום ויחסי ציבור, מחקר ופיתוח.

איזה מידע כוללת מודעת מכרז ממשלתי?

מודעת המכרז המתפרסמת בכלי התקשורת כוללת את הפרטים הבאים:

 •  תיאור נושא המכרז
 •  תקופת ההתקשרות
 •  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (אם קיימים)
 •  המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז
 •  תשלום בעד מסמכי המכרז (אם נדרש)
 •  המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן

מהי ועדת המכרזים?

ועדת המכרזים מתמנה על פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג- 1993 בכל משרד ממשלתי.
הוועדה כוללת עד חמישה חברים, ובראשה עומד מנכ"ל המשרד או נציג מטעמו.
בין חברי הוועדה נמצאים חשב המשרד או נציג מטעמו, וכן היועץ המשפטי של המשרד או נציג מטעמו.
החשב הכללי רשאי למנות ועדות מכרזים בין-משרדיות נפרדות לנושאים שהם משותפים למספר משרדים.
בראש ועדה בין-משרדית יעמוד החשב הכללי או סגנו, ובין חבריה יהיו המנכ"לים של המשרדים הנוגעים בדבר,
היועץ המשפטי של אחד המשרדים, חשב של אחד המשרדים או נציג של כל אחד מאלה.בין תפקידי הוועדה:
 •  פתיחת תיבת המכרזים, ובדיקת ההצעות בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שנקבעו במסמכי המכרז.
 •  בחירת ההצעה המתאימה ביותר למשרד בהתאם לאמות המידה שנקבעו מראש.
 •  פרסום תוצאות המכרז.
 •  ניהול משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם נמצאו המתאימות ביותר. תהליך זה מתקיים בחלק מן המכרזים ולא בכל מכרז פומבי.
חברי ועדת המכרזים נדרשים להקפיד על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים, ותוכנו של המשא ומתן יירשם בפרוטוקול. בתום שלב המשא ומתן תפרסם ועדת המכרזים את החלטתה או תאפשר למציעים שאיתם ניהלה משא ומתן להגיש הצעה סופית במועד שתקבע.

רשימת מפרסמים

צור קשר - פניה מהירה
מעוניין לקבל מכרזים?
מלא פרטים ונציג יחזור אליך בהקדם
חזרה למעלה
פנייה מהירה
פרסם מכרז חינם
פרסם מכרז חינם

3 חודשי ניסיון

599
3 חודשי ניסיון